İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HBDS Prosedürü

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018

  1. AMAÇ: İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Hemşirelik Bakım Standartları’na göre kurulmuş olan Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sisteminin Ödemiş Devlet Hastanesinde standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve hemşirelik bakımının etkinliğini saptamak için ilgili kliniklerde bakım değerlendirme planlamasını yapmak ve uygulamaktır.

  1. KAPSAM: Ödemiş Devlet Hastanesinde hemşirelik bakımı verilen tüm birimleri kapsamaktadır.

  1. KISALTMALAR:

SBH: Sağlık Bakım Hizmetleri

SBHK: Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

HBS: Hemşirelik Bakım Standartları 

HBDS: Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi

  1. TANIMLAR :

Hemşirelik Bakım Standartları (HBS): Hemşirelik bakımının tüm kurumlarda standart bir şekilde uygulanması amacıyla hazırlanan ve güncel literatürü içeren kaynak kitap.

HBDS Kriterleri: Önceden belirlenmiş standartlar eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın mevcut uygulama eksikliklerini belirlediği değerlendirme aracıdır.

Bakım Değerlendirme Koordinatörü/ Ekibi Üyesi: HBDS Değerlendirme Kriterleri eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın, İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarında ve Ödemiş Devlet Hastanesi değerlendirilmesi amacı ile Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilen koordinatör hemşire ve ekip üyesidir.

Öz değerlendirme: Ödemiş Devlet Hastanesi’nde Hemşirelik Bakımının Standartlarına uygunluğun tespit edilmesi amacıyla her klinik/birim için yılda en az iki kez planlanan değerlendirmedir.

HBDS Öz değerlendirme Planı: Öz değerlendirme takvimini ve ilgililerini içeren dokümandır.

HBDS Raporu: HBDS Kriterleri eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın mevcut uygulama eksikliklerini raporlama aracıdır.

  1.  SORUMLULAR:

-Hastane Yöneticisi,

 -Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,

-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Bakım Değerlendirme Koordinatörü,

 -Bakım Ekibi Üyeleri ve

-Tüm hemşirelikle ilgili iç ve dış birimlerin sorumlu hemşireleri ve hemşireleri.

  1. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Öz değerlendirme:

Öz değerlendirmenin planlanmasından SBH Müdürü sorumludur. Her klinik/ birim için yılda en az iki kez Öz değerlendirme yapılır. Yılsonuna kadar öz değerlendirmenin tüm klinik/birimlerde yapılmasını sağlayacak bir öz değerlendirme planının hazırlanması sağlanmalıdır. SBHK tarafından gerekli görüldüğünde değerlendirme sayısı arttırılabilir. Ayrıca SBH Müdürlüğü tarafından saptanan hizmet aksamalarının tespit edilmesi durumunda habersiz olarak öz değerlendirme ziyaretleri yapılabilir. HBDS Öz değerlendirme Planı SBH Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Öz değerlendirme planı, SBH Müdürlüğü tarafından merkezi değerlendirmelerde sunulmak üzere arşivlenir. Plan, öz değerlendirme başlangıç tarihinden en az bir hafta önce ilgili klinik/birimlere duyurulur.

Öz değerlendirme Ekibi’nde görev alacak kişiler, değerlendirilen klinik/birimde görevli olmayan, tarafsız, alanında deneyimli, uzman ve eğitilmiş hemşirelerden oluşur. Öz değerlendirme Ekibi en az 2 (iki) kişiden oluşur ve değerlendirme ziyareti ilgili birimin sorumlu hemşiresi ile birlikte gerçekleştirilir.

Değerlendirme esnasında, HBDS Kriterleri ve Hemşirelik Bakım Standartları göz önüne alınır.

Değerlendirilen klinik sorumlu hemşiresi kullandıkları formları ve kayıtları kolay ulaşılabilir şekilde değerlendirme için hazır bulundurur. Değerlendiriciler klinik/birim sorumlu hemşiresi ve hemşireleri ile birlikte gözlem, kayıt incelemesi ya da hasta görüşmesi yöntemini kullanarak yapar.

Değerlendirme sırasında HBDS Kriterleri Soru Listesi kullanılır. Kriterlere özgü geliştirilen forma standardın uygulanmasını engelleyen veya uygulanmasında iyi uygulama örneği oluşturabilecek hususların açık bir şekilde yazılması sağlanır. Gerektiğinde değerlendirici kriterler dışında ilgili gördüğü soruları forma ekleyebilir.

Elde edilen sonuçlar ilgililer tarafından HBDS Kriterleri Soru Listesine kaydedilir. HBDS Öz değerlendirme Raporu ilgili birime değerlendirmeyi takip eden 15 gün içerinde SBH Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile ilgili klinik/ birime gönderilir. Öz değerlendirme sonuçları (puanları) ve raporu, SBH Müdürü ve Bakım Değerlendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilip birleştirilerek,  merkezi değerlendirmelerde sunulmak üzere arşivlenir. Bu raporda tespit edilen tüm eksiklikler kaydedilirBakım Değerlendirme Toplantısı ise SBH Müdürleri ve Bakım Değerlendirme Ekibi üyeleri tarafından yürütülür ve yılda en az bir kez planlanmalıdır.

Değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlar, mevcut durum ile ilgili görüşler ve tüm klinik/birimlerde tespit edilen eksiklikler SBH toplantısı gündemini oluşturur.

Bakım değerlendirme sonrasında tespit edilen eksiklere yönelik sağlık kuruluşu SBH Müdürlüğü ve HBDS Bakım Değerlendirme Ekibi tarafından iyileştirme faaliyetleri planlanır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

  1. HBDS Öz değerlendirme Planı
  2. HBDS Kriterleri Soru Listesi
  3. HBDS Değerlendirici Değerlendirme Formu